ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูง

ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ดำเนินการวิจัยพัฒนาองค์

ความรู้และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com