Up

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานอธิการบดี มจพ. ปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - เดือน กันยายน 2564)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมสำนักงานอธิการบดี มจพ. ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
Powered by Phoca Download

การตั้งค่าไวไฟ @KMUTNB

download

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com